Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesinde toplam (15) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

I- ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI

II- ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

GENEL ŞARTLAR

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,
 • Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
 • Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,
 • Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip

B)  ÖZEL ŞARTLAR

1) UZMAN POZİSYONU İÇİN;

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “İşletme, İktisat, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslar Arası Finans, Uluslar Arası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik, Uluslar Arası İlişkiler” bölümlerinden lisans mezunu
 • 4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
 • İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olmak,
 • İlan tarihi itibarıyla Bankacılık sektöründe, Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel Pazarlama veya Kredilendirme süreçlerinde en az 3 yıl, bankacılık sektöründe olmayanlar için özel ve kamu kurumlarının finans, muhasebe veya dış ticaret bölümlerinde en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
 • Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim
 • Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

2- ŞEHİR PLANCISI POZİSYONU İÇİN;

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinden lisans mezunu
 • 4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
 • İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olmak,
 • İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
 • Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3- MİMAR POZİSYONU İÇİN;

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
 • 4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
 • İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olmak,
 • İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
 • Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- İNŞAAT MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN;

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu
 • 4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
 • İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olmak,
 • İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
 • Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

5- HARİTA MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN;

 • Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu
 • 4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
 • İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olmak,
 • İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

4) Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

C) SINAV KONULARI

 • Uzman Pozisyonu için;
 1. Genel Muhasebe
 2. Borçlar Hukuku
 3. Ticaret Hukuku
 4. 6183 sayılı Kanun ve uygulamaları
 5. 5018 sayılı Kanun ve uygulamaları
 6. Kamu İhale Mevzuatı

2) Şehir ve Bölge Plancısı için;

 1. Kent Ekonomisi
 2. Konut Politikaları
 3. Kentsel Dönüşüm
 4. Kent Sosyolojisi
 5. İmar ve Hukuk

3) Mimar için;

 1. Mimari tasarım
 2. Yapım bilgisi
 3. Yapı malzemesi
 4. Mimarlık tarihi
 5. Bilgisayar destekli çizim
 6. Kentsel Tasarım
 7. İmar ve Hukuk

4) İnşaat Mühendisi için;

 1. Zemin Mekaniği
 2. Yapı Malzemesi
 3. Yapı Statiği
 4. Betonarme
 5. Şantiye Bilgisi
 6. Kentsel Dönüşüm

5)  Harita Mühendisi için;

 1. Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları
 2. Jeodezi (koordinat sistemleri)
 3. Kadastro bilgisi
 4. İmar uygulamaları
 5. Haritacılık yazılımları

III-   BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

 • Adayların başvuru sırasında istenilen belgeleri bilgisayar ortamında doldurup çıktılarını alıp imzalandıktan sonra, dilekçe ekinde; 15/06/2020 – 26/06/2020 tarihleri arasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne şahsen teslim etmesi veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Bakanlığımızın (http://www.csb.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 • Genel ve özel şartların tümünü taşıyan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
 • Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil

IV-   BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

 • Adaylardan istenecek belgeler şunlardır:
  1. Personel Alımı Başvuru Formu
  2. Askerlik Durumu Beyan Formu
  3. Sağlık Durumu Beyan Formu
  4. Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin örneği; eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin örneği.
  5. Diplomasında mezuniyet notu yazılı olmayan adaylar, diploma ile birlikte transkript belgesi örneği.
  6. YDS sonuç belgesi,
  7. Sosyal Güvenlik Kurumundan veya e-devlet üzerinden alınacak hizmet belgesi (SGK gün prim sayısı yazılı olacak) ile çalıştığı işyerlerinden alacağı işe giriş – çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesinin aslı.
  8. Özgeçmiş (CV)

V-   BİLGİ

1) Sınav Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.

VI- SINAVA İLİŞKİN ESASLAR

1) Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”ın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözlü sınav olarak yapılacaktır.

2)   Sözlü Sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır:

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).
 3. Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).
 4.  Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).
 5. Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).
 • Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre

VII-  SINAV SONUÇLARININ İLANI VE GÖREVE BAŞLATMA

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenen belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

VIII-İLETİŞİM ADRESİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Devlet Yolu) 9. Km. No:278 Çankaya/ANKARA

Tel: 410 15 30 – 410 15 31 – 410 15 35 – 410 15 41

1 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak