Sağlık Bakanlığı 250 İşçi Alımı Yapacak

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iskur.gov.tr adresi üzerinden 17/06/2020 –  21/06/2020   tarihleri   arasında   elektronik   (online)   kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların öncelikle ilçe düzeyinde (belirlenen ilçeler dahil) karşılanması yoluna Bu kapsamda;

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece, Pendik, Tuzla, Kartal ve Maltepe ilçelerinde ikamet edenler,
 • Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde ikamet edenler,
 • Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece, Sancaktepe ilçesinde ikamet edenler,
 • Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde ikamet edenler, müracaat edebilecektir.

İlçe düzeyinde taleplerin karşılanamaması halinde il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

 1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı sağlık kuruluşu) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. Kura usulüne tabi taleplerden; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahsız), elektrikçi (genel), bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, kaynakçı (oksijen ve elektrik) ve inşaat boyacısı/boyacı mesleklerine ilişkin başvuru listesinin İŞKUR tarafından Bakanlığımıza gönderilmesine müteakip sınava alınacak asil ve yedek listeler kura ile Sözlü sınava alınacak asil adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı sahiplerine ilişkin listelere dâhil edilecektir. Kura ile belirlenen sınava alınacak asil ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
 1. Kura tarihi ve saati (başvuru sayısı dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun göreceği tarihlerde), kura yeri, kura sonuçları, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ve/veya ilgisine göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün https://istanbulism.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Bakanlıkça kura usulü ile belirlenen sınava alınacak adayların listeleri (asil ve yedek aday listeleri ile önceliklilerin asil ve yedek aday listeleri), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek olup il sağlık müdürlüğünce sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecektir. İl sağlık müdürlüğü tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep şartlarına uygun adaylar sınava alınacaktır. Bakanlıkça kura sonucu asil olarak belirlenen adaylardan süresi içerisinde başvuru yapmayanlar veya süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar ile sınava katılmayanların yerine kura sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle sınava alınacaktır.
 3. İlan edilen tüm kadrolar/meslekler için uygulanacak sınavın yöntemi; “Sözlü Sınav” olup, ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.
 5. Sınava alınacak adayların başvuru belgelerinin teslim alınması, belgelerinin incelenmesi ve sınav işlemleri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülecektir.
 6. Sınav başvuru listesinde yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihlerine ilişkin bilgiler ile sınav sonuçları ve sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adayların nihai başarı listesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün https://istanbulism.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 7. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kurulu veya kurullarına sunulmak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak verebilecektir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü itiraz dilekçelerini ivedi olarak sınav kurulu ya da kurullarına iletecek ve ilgili kurullar 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak nihaî karar, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün https://istanbulism.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 1. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 3. Sınav kurulu veya kurullarınca, öncelikli gönderme hakkına sahip olanlar da dahil edilerek tüm adayların sınav sonuçlarına göre başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 4. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilan edilecek tarihlerde sözlü sınavda başarılı olup da atamaya hak kazanan adaylardan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce atamaya esas belgeler temin edilerek başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları incelenecektir. İnceleme neticesinde şartları uyan adayların atamaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. Atamaları yapılanlara yasal süresi içinde göreve başlamaları için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır.
 5. Atanmaya hak kazananlardan doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların; bu durumlarını belgelendirerek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kanalı ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde yerleştirildiği hizmet birimine atamaları yapılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.
 6. Sözlü sınav sonucu atamaya hak kazanan adaylardan atamaya esas başvuru belgelerini, atama işlemlerine ilişkin ilanda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak teslim etmeyen veya teslim edip de belgeleri tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren anılan ilanda belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle göreve başlamak istemeyenlerin veya atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine sözlü sınav sonucuna göre belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan belirtilen süre içerisinde aynı usule göre atama işlemleri yapılabilecektir.
 7. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 8. Hali hazırda; Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaatları alınmayacaktır.  Noter kurası sonucu yerleştirilse ve/veya sınav sonucu başarılı olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
 9. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.
 10. Ataması yapılan işçiler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir.
 • Temizlik Görevlisi: Ameliyathane, morg, tuvalet, poliklinik yapılan yerler, acil sağlık hizmetinin yürütüldüğü alanlar, yataklı servisler, laboratuvarlar, görüntüleme alanları, kamu hizmeti yürütülen idari ve diğer sağlık birimleri, ek hizmet birimleri ile tesisin temizlik yapılması gereken her türlü alanında, ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen temizlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
 • Güvenlik Görevlisi (Silahsız): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
 • Elektrikçi (Genel): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen elektrik tesisatı ve teçhizatı hizmetleri (elektrik tesisatını, elektrikli araçları ve teçhizatı ile ve benzeri cihazları kurar ve tamir eder) ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
 • Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen bilgisayar sistemlerinin kurulum, arıza tespiti ve onarım hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
 • Marangoz: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen marangozluk hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
 • Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen ısıtma ve sıhhi tesisat hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
 • Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen kaynakçılık hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
 • İnşaat Boyacısı/Boyacı: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen boyacılık hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 4. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (17 Haziran 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
 6. Başvurulan;
  • Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim (5 yıllık ilkokul mezunu ile 8 yıllık ilköğretim okulundan 6., 7. ve 8. sınıfı terk edenler de dahil) mezunu olmak veya en çok önlisans mezunu
  • Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok lisans mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).
  • Elektrikçi (Genel) mesleği için ortaöğretim kurumlarının; elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dallarının birinden veya endüstriyel otomasyon teknolojileri alanının endüstriyel elektronik dalından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; elektrik teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstriyel elektronik, elektrik-elektronik teknikerliği, elektronik teknolojisi önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak.
 • Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; bilişim teknolojileri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar donanımı, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, muhabere ve elektronik bilgi sistemleri önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak.
 • Marangoz mesleği için ortaöğretim kurumlarının; ahşap teknolojisi alanı ve dalları veya mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ve dallarının birinden veya inşaat teknolojisi alanının ahşap yapı sistemleri dalından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; ağaç işleri veya mobilya ve dekorasyon önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için; M.E.B.’den onaylı marangozluk ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre marangozluk ile ilgili ustalık belgesi / usta öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili makamlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

 • Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; yapı donatım teknolojisi, sıhhi tesisat, tesisat teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi, doğalgaz,ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi, sıhhi tesisat ve doğalgaz, doğalgaz ve ısıtma, doğal gaz ve ısıtma, doğalgaz ve boru hatları teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; biyomedikal cihaz teknolojileri alanı ve dallarından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; biyomedikal cihaz teknolojisi önlisans programından veya dengi programdan mezun
 • Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) mesleği için ortaöğretim kurumlarının; kaynakçılık alanı/dalının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; kaynakçılık önlisans programından veya dengi programından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun

Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için; M.E.B.’den onaylı kaynakçılık (oksijen ve elektrik) ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre kaynakçılık ile ilgili ustalık belgesi / usta öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili makamlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

 • İnşaat Boyacısı/Boyacı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; inşaat boyacılığı/boyacılık alanı/dalının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; inşaat boyacılığı/boyacılık önlisans programından veya dengi programından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak. Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için; M.E.B.’den onaylı inşaat boyacısı/ boyacılık ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre boya, boyacılık ve yüzey hazırlama ile ilgili ustalık belgesi / usta öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili makamlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
 3. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 4. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

 

Sağlık Bakanlığı 250 İşçi Alımı Yapacak

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin