TÜBİTAK BİLGEM Personel Alımı Yapacak

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için; 1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde

görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı         10

Personelin Görev Yapacağı Şehir         : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1-     Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar

 Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik

Mühendisliği,     Elektronik     ve     Haberleşme     Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

1.2.2-     01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak.

1.2.3-     Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 • C, C++, Java ve/veya Javascript programlama dillerinden en az birinde yazılım geliştirebilecek seviyede bilgi sahibi
 • Yazılım mimarileri ve veri altyapıları konularında temel bilgi sahibi

2-      Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2021-1.02

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için; 2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek    olan    projelerde    Elektronik    Donanım    Tasarım                                             ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı          10

Personelin Görev Yapacağı Şehir         : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

2.2.2-     01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak.

2.2.3-     Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 • Sayısal Devre Tasarımı konusunda bilgi sahibi
 • VHDL ve/veya Verilog programlama dillerini kullanarak FPGA tasarımı yapacak bilgiye sahip
 • Elektronik devre tasarımı ve simülasyonu (Altium, HyperLynx vb ) programları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

3-      Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2021-1.03

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için; 3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Kriptografik Algoritma ve Protokol Tasarım ve Gerçekleme faaliyetlerinde görev almak ve bunun için gerekli araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı         3

Personelin Görev Yapacağı Şehir         : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Matematik veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

3.2.2-     01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak.

3.2.3-     Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 • C, C#, C++ veya Java programlama dillerinden en az birinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip
 • Magma, Sage, Mathematica, Matlab vb hesaplama araçlarından en az birinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip
 • Kriptografik algoritmalar ve protokollerin tasarımı ve analizi konusunda tecrübe sahibi
 • Kriptografik algoritmaların yazılım (Mikroişlemci) ve/veya donanım (FPGA) ortamında gerçeklenmesi konusunda tecrübe sahibi
 • Cebir, sayılar teorisi ve olasılık teorisi hakkında bilgi sahibi
 • Üst düzey matematiksel muhakeme ve analiz yeteneğine sahip olmak ve yeni teknolojiler konusunda öğrenmeye açık

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
 3. BİLGEM.UEKAE.2020-1 referans numaralı ilanda mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak.
 4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 6. Aşağıdaki şartları sağlıyor
 7. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +  Tecrübe  Yılı +   000 ≥ 3,20

15 Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.)

Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

2020– 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formül puanı hesaplanırken güncel transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

 1. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim- öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
 2. Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
 3. İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir. Ayrıca, 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adaylar için de “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

 KPDS                    : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS                       : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS                       : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YÖKDİL                 : Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT           : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test TOEFL CBT         : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test FCE                       : First Certificate in English

CAE                       : Certificate in Advanced English

CPE                       : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

 1. İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul
 2. Başvuruların en geç 27/01/2021 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması
 3. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.
 4. Her bir referans kodu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
 1. Her bir referans kodu için lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi, doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) ve (g) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
 2. Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).
  • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi) veya 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten Üniversiteden alınmış yazı.
  • YÖK Mezun Belgesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar için YÖK Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı).
  • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar için güncel Transkript Belgesi.
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç
  • Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyerlerinden alınan onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).
  • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).
  • Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: (262) 675 3542/3820/3548/3517/3537/3557

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı Yapacak