Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı Yapacak

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
 3. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 4. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
 5. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
 6. Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 7. Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
 8. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş
 9. Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

B-ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

(i) SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

 • Üniversite bilgi işlem merkezleri vb. ölçeklerinde kurum ve kuruluşlarda bilgi işlem birimlerinde en az yönetici vb. pozisyonlarında görev yapmış olmak.
 • Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve yönetiminde yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Bash, PHP, Python scripting konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Active Directory, OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • E-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak,
 • Açık Kaynak DevOps teknolojilerde (Kubernetes, Openshift ve Docker gibi) bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • Continuous Integration (CI) / Continuous Deployment (CD) ekosistemine hakim ve Git / Gitlab konusunda bilgi ve deneyim sahibi
 • İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

(ii)  WEB YAZILIMCISI I İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

 • Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi,
 • Kurumsal web tabanlı uygulama ve web sitesi geliştirme konularında en az 3 yıl deneyim sahibi,
 • Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi,
 • MySQL veri tabanı yönetim sistemi, SQL ve TSQL dilleri ile veri tabanı programlaması konusunda deneyim sahibi,
 • React / Angular / VueJS vb. konusunda deneyim sahibi,
 • Web Servisleri konusunda deneyim sahibi (SOAP, REST),
 • Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyim sahibi (Git ),
 • HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi,
 • Güvenli kod geliştirme, statik ve dinamik analiz (OWASP, OpenVAS) gibi yazılım güvenliğini sağlama yöntemleri ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,
 • Uygulamadaki açıklıkları tespit etmek için ağ tarayıcısı (örn: nmap) ve ağ dinleyicisi (örn: wireshark) gibi kullanabilecek araç ve yöntemler hakkında bilgi sahibi

-Tercihen CMS, MongoDB, PHPUnit, CI/CD, Linux ve Apache konularında tecrübeli

(iii) WEB YAZILIMCISI II İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

 • Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi,
 • Kurumsal web tabanlı uygulama ve web sitesi geliştirme konularında en az 3 yıl deneyim sahibi,
 • Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi,
 • MySQL veri tabanı yönetim sistemi, SQL ve TSQL dilleri ile veri tabanı programlaması konusunda deneyim sahibi,
 • React / Angular / VueJS vb. konusunda deneyim sahibi,
 • Web Servisleri konusunda deneyim sahibi (SOAP, REST),
 • Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyim sahibi (Git ),
 • HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi,
 • Güvenli kod geliştirme, statik ve dinamik analiz (OWASP, OpenVAS) gibi yazılım güvenliğini sağlama yöntemleri ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,
 • Uygulamadaki açıklıkları tespit etmek için ağ tarayıcısı (örn: nmap) ve ağ dinleyicisi (örn: wireshark) gibi kullanabilecek araç ve yöntemler hakkında bilgi sahibi,

-Tercihen CMS, MongoDB, PHPUnit, CI/CD, Linux ve Apache konularında tecrübeli

 • NET Framework hakkında bilgi sahibi
 • Tercihen C# ile uygulama geliştirmiş

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular çevrimiçi, elden veya posta yoluyla yapılabilecektir. Çevrimiçi Başvuru:

Başvurular, 04/01/2021 ile 18/01/2021 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru” Linkindeki (http://apps2.boun.edu.tr/sozlesmeli-bilisim-personel) bilgiler doldurularak, 18/01/2021 tarihi 17:00’a kadar yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Posta Yoluyla veya elden Başvuru:

Başvurular, 04/01/2021 ile 18/01/2021 tarihleri tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 18/01/2021 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı BEBEK İSTANBUL adresine elden

teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle

yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

İSTENİLEN BELGELER

 • Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
 • Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.),
 • Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
 • Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge, kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış özet belge.). Mesleki deneyime sayılacak yıllar ilgili alandaki lisans mezuniyet tarihi sonrasını kapsar.
 • KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
 • İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından) (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak. Ancak yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir.

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir

belge, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

 • Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir)
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 50 aday sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav, 17/02/2021 tarihinde saat 10:30-14:30 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr adresinde 22/02/2021 tarihinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav 25/02/2021 tarihinde saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adaylar 01/03/2021 tarihinde www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI

Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan olacaktır. 1- Proje Yönetimi,

 • Programlama Dilleri,
 • Sistem yöneticiliği
 • Bilgisayar Ağları,
 • Bilgi Güvenliği

Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak “B. ÖZEL ŞARTLAR” maddesinde belirtilen konulardır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur

Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan

üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki

işlem yapılacaktır.

ÜCRETLER ve POZİSYONLAR

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre

istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir.

ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi: 04 Ocak 2021

Son Başvuru Tarihi: 18 Ocak 2021

Yazılı Sınav Tarihi: 17 Şubat 2021

Yazılı Sınav Açıklanma Tarihi: 22 Şubat 2021 Sözlü Sınav Tarihi: 25 Şubat 2021

Sonuç Açıklanması: 1 Mart 2021

Yedeklerin alınması son tarih: 1 Nisan 2021 DİĞER HUSUSLAR

Başvuru sırasına göre 3 (üç) aday asıl, 3 (üç) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 1 Nisan 2021 tarihine kadar çağrılacaktır.

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak