Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapacak

Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır

Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

I – BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
 3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

(Mülga: RG-2/5/2012-28280)

 1. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
 2. Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

 1. İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi
 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş

1) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 4 katına kadar)

 1. En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
 2. C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
 3. SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,

Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

 1. .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
 2. Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,
 3. XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
 4. HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

 1. Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,

 Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,

 1. Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek,
 2. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
 3. İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
 4. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak,
 5. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
 6. Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,
 7. Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi

 Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

 1. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
 2. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

2) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 3 katına kadar)

 1. En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
 2. C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi
 3. Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 4.  Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
 5. .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
 6. Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,
 7. XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
 8. HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
 9. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
 10. Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,

Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,

 1. İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
 2. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
 3. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
 4. Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,
 5. Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi

3) Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 2 katına kadar)

 1. En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
 2. C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi
 3. Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 4. Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
 5. NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
 6. XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
 7. HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
 8. NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
 9.  Transact-SQL bilgisine sahip olmak,
 10. TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,
 11. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 12. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
 13. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
 14. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

 1. Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
 2. Adayların İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
 3. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4.  Başvuru Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL

III. İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-devlet çıktısı,
 3. Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
 4. En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir,
 5. Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)
 6. KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
 7. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),
 8. Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir)
 9.  Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

 1. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.
 2. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul
 3. Sınava(sözlü, yazılı, uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 26 Şubat 2021 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır( http://pdb.marmara.edu.tr)

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULAR SINAVIN ŞEKLİ;

 1. Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
 2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII.  DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII.   POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX.DİĞER HUSUSLAR

 1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
 2. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
 3. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
 4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 

X. ÖNEMLİ TARİHLER

 İlan Tarihi : Resmi Gazete’de yayımlandığı gün

Adaylar, ilan Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir.

Yazılı Sınav Tarihi: 26 Şubat 2021

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Destek Personeli Alımı Yapacak