TÜBİTAK 6 Personel Alımı Yapacak

1- Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; 1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Muhasebe Müdürlüğü görevleri kapsamında yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı          2

Personelin Görev Yapacağı Şehir         : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme, İktisat, İşletme-Ekonomi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2- Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; 2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Satınalma Müdürlüğü görevleri kapsamında yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı          2

Personelin Görev Yapacağı Şehir         : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme, İktisat, İşletme-Ekonomi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3- Referans Kodu: TBTK. MAM.BYİM.2020-2.03

Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; 3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

İnsan     Kaynakları    Müdürlüğü     görevleri    kapsamında     yürütülen     çalışmalarda görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı          2

Personelin Görev Yapacağı Şehir         : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İktisat, İşletme-Ekonomi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Maliye bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 2. 01/01/1992 tarihi ve sonrasında doğmuş
 3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya muaf
 4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 6. Aşağıdaki şartları sağlıyor
 7. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı + 000 ≥ 3,00
 8. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

 1. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim- öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
 2. Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı;  doktora  mezuniyet  not  ortalamasının  %50’si,  yüksek  lisans  not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
 3. İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

 KPDS                    : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS                       : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS                       : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YÖKDİL    : Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT            : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test TOEFL CBT                               : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test TOEFL PBT                        : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test FCE    : First Certificate in English

CAE                       : Certificate in Advanced English

CPE                       : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

 1. İlana başvuruda bulunmak için “mam.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. Başvuruların en geç 06/07/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması
 3. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru
 4. Her bir pozisyon için lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
 5. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi, doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) ve (g) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
 6. Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan İnternet çıktısı),
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan İnternet çıktısı),
  • Lisans Diploma   /   Çıkış    Belgesi    –ve   varsa   üstü–   (Eğitimlerini    yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
  • YÖK Mezun Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan İnternet çıktısı),
  • Lisans –ve varsa üstü– Transkript Belgesi,
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
  • Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
  • Güncel Öz Geçmiş (Öz geçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması ),
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir

 

Not:     Süreçle     ilgili      tüm     gelişme      ve     duyurular,     Kurumumuz     web     sayfasında (www.mam.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri

Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0 (262) 677 21 72    0 (262) 677 21 74

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alımı Yapacak