Dışişleri Bakanlığı 4 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/ e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday, 10 Ağustos ile 12-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER A-BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

 1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik

kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) (Bkz. 3. madde (g) bendi)

 Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Bkz. 3. madde (h) bendi)

 Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

B-BAŞVURULAN POZİSYON İÇİN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 

B.5 Yazılım Geliştirici (4 Kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

 1. .NET teknolojileriyle (C# veya Visual Basic.NET) en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 2. Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, .NET Framework, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF),

Tercihen , aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

 • Üniversitelerin Görsel İletişim, Grafik Tasarım, Animasyon-film yapımı, Sinema- Televizyon veya ilgili bölümlerin yüksek lisans programlarından mezun veya lisans seviyesinde ders almış,
 • Adobe After Effect, Anime Studio Pro, Premiere,Illustrator, InDesign ve Photoshop programlarının hepsini veya birkaçını kullanabilme,
 • 2D/3D Animasyon yapabilme,
 • Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design

Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 • Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Microsoft SQL veri tabanı ile T-SQL dili sorgulama dili kullanılarak uygulama geliştirmiş olmak,
 • Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,
 • Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
 • Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

 Sınav başvuruları, 10 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak ve 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri 3. maddede sıralanmaktadır.

İlanda belirtilen şartları sağlamayan başvurular ile posta, e-posta yoluyla veya bizzat yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ

 1. Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600×800) ve Özgeçmiş,
 2. KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
 3. YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
 4. Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-devlet üzerinden temin edilebilecek mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi),
 5. Erkek adaylar  için  askerliğini  yaptığına,  ertelettiğine ya   da muaf  olduğuna   dair e- devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge,
 6. Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika ),
 7. Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre: Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
 8. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler de ayrıca sisteme yüklenecektir.
 9. Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
 10. Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.
 11. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi
 12. g) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği tüm sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse sözkonusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

 1. Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.
 2. En yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.
 3. Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul
 4. Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi mfa.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

 1. Sınav sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav konuları 1. maddenin “A” fıkrasının (e) bendi ile “B” fıkrasında belirtilen konulardır.
 2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 3. Uygulamalı sınav, Bakanlık yerleşkesinde Bakanlık tarafından temin edilecek bir bilgisayar üzerinde adayın bilgisayar başında verilen algoritma problemlerine çözümleri ve rapor sonuçlarını oluşturacak veritabanı sorgularını oluşturması şeklinde uygulanmaktadır. Algoritma problemleri için C# ve VB.NET programlama dilleri, veritabanı sorguları için ise TSQL dili kullanılacaktır. Bakanlık tarafından temin edilen bilgisayarda Visual Studio 2017, Microsoft SQL Server ile Microsoft SQL Server Management Studio kurulu olarak bulunacaktır.
 4. Uygulamalı sınav boyunca Bakanlık tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet bağlantısı bulunmayacaktır. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacaktır.
 5. Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecektir. Adaylar bu süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecektir.

6. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
 2. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.
 3. Sözlü/uygulamalı sınav 10 Ağustos ile 12-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında T.C. Dışişleri Bakanlığı, Dr. Sadık Ahmet Cad. No.8, Balgat/Ankara adresinde yapılacaktır.
 4. Sözlü/uygulamalı sınava çağırılacak adayların 2 nüsha arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması formunu beraberinde getirmeleri gerekmektedir. (Sözkonusu form Sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların duyurusundan elektronik ortamda indirilebilecektir)

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

 1.  Başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi mfa.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
 2. Listede adı bulunan asil adayların başvuru modülünde belirttikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
 3. Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.
 4. Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
 5. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.
 6. Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

* Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla iletişime geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personel Genel Müdür Yardımcılığı

Dr. Sadık Ahmet Cad. No.8 (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara E-posta: perd.ih@mfa.gov.tr

Tel: (312) 2921440

(312) 2921291

Dışişleri Bakanlığı 4 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir