Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Koruma ve Güvenlik Amirliği’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
 4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 5. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı
 6. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu
 7. Askerlikle ilişiği
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.
 9. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip
 10. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip
 11. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz ogu.edu.tr internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
 12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 1. 18-30 yaş arasında (Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını tamamlamamış olmak.
 2. İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) mezunu olmak
 3. Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Temizlik Hizmeti yapacaktır.

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 1. 18- 30 yaş arasında olmak. (Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını tamamlamamış olmak)
 2. Ortaöğretim (Lise ve dengi) Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından ya da Sağlık Hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından birinden Mezun

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

 1. 18- 27 yaş arasında olmak.(Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 27 yaşını tamamlamamış olmak).
 2. Ortaöğretim (Lise veya dengi) mezunu
 3. Adaylar boy uzunluğunun son iki rakamının 13 kg’dan fazlası veya eksiği kiloya sahip olmamalıdır. (Örneğin 1.75 boy ölçüsüne sahip adayın kilosu en az 62 kg en fazla 88 kg olacak)
 4. Bedeni bir sakatlığı, kronik rahatsızlığı ve sağlık sorunu bulunmamak. Kol, el, yüz ve boyun bölgesinde dövme bulunmamak. Sağlık durumunu, tam teşekküllü devlet hastanelerinden heyet raporu alarak belgelendirmek.
 5. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
 6. Valilik tarafından düzenlenen (Silahlı veya Silahsız) özel güvenlik kimlik kartına sahip 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik yenileme eğitimini başarı ile tamamlayarak yapılan sınavda en az 50 puan almış olmak.
 1. Daha önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Amirliği biriminde çalışanlar için işten çıkarılmamış

8. Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı tüm kampüs ve birimlerinde 7/24 vardiya sistemine uygun olarak çalışabilir olmak; 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI İÇİN AÇIKLAMALAR

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6.maddesi uyarınca Temizlik Görevlisi ve Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Kurumumuzca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asil ve asil sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir
 1. Kura İşlemi sonucunda Atanmaya Hak Kazanan Adaylar ve Yedek Adayların Listesi, İstenen Belgeler, Belge Teslim Tarihi ve Yeri, Üniversitemiz ogu.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
 2. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine yedek listenin ilk sırasından yer alan adaydan başlamak üzere dahil
 3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ İÇİN AÇIKLAMALAR

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı asil ve yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
 1. Kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
 2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile Kura işlemi sonucunda sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz ogu.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
 3. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin bedeni yeterlilikleri ile mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 4. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde belirtilen sürede istenilen belgeleri teslim etmeyen aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 1. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle mezuniyet tarihi daha önce olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
 1. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların asıl ve yedek aday listeleri, istenen belgeler, belge teslim tarihi ve yeri, sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 1. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini, sınav kuruluna sunulmak üzere Rektörlüğümüz evrak birimine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 2 (iki) iş günü içinde itirazlar sonuçlandırılarak, Üniversitemiz internet adresinde nihai liste ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 1. Kura sonucunda ismi asil listede olup, süresi içinde evrak teslim etmeyen veya sözlü mülakata katılmayan adayların yerine Kurada yedek olarak belirlenen adaylardan sırayla sözlü mülakata çağrılacaktır.
 2. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
 1. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

1– TEMİZLİK PERSONELİ, HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI ve GÜVENLİK PERSONELİ İÇİN KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ 

 1. Ülkemizde de tespit edilen COVİD-19 Virüsü nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 6 Mart 2020 tarihinde yayınlanan “koronavirüs (covid-19) hakkında yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen noter tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılamayacaktır. İstekli adaylar kura çekim sürecini Resmi Youtube kanalından https://www.youtube.com/channel/UC7Qx0ZaO2BTOsKOfB1BcXfA, adresinden canlı olarak izleyebilecektir.
 1. Kura işleminin 19 Haziran 2020 tarihinde saat 10:00 da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda ogu.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

2–ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Asil listede olup ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Yerlerine yedek listenin ilk sırasından yer alan adaydan başlamak üzere dahil edilecektir.
 3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri

Çalışma Adresi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve bağlı birimleri ile Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri: Eskişehir Merkez ve İlçeleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir