TCDD Müfettiş Yardımcılığı Mesleği, Sınavı ve Maaşı Nedir? 2023

TCDD Müfettiş Yardımcılığı hakkında merak edebileceğiniz pek çok soruya cevap vermeye çalıştık. Meslek ile ilgili güncel ve ayrıntılı bilgileri içeren yazımızda, mesleğin sınav süreci ve maaş bilgileri de bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın Teftiş Kurulu’nda görev yapan Müfettişler, kariyerlerine müfettiş yardımcısı olarak başlayabilir ve ilerleyen zamanlarda başmüfettişlik pozisyonuna yükselme fırsatı elde edebilirler.

TCDD Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girişten yetki, görev ve sorumluluklara kadar tüm detayları yazımızda detaylı bir şekilde ele alacağız.

TCDD Müfettiş Yardımcılığı meslek için alınacak adayları belirlemek üzere kurum, kendi düzenlediği bir test usulündeki sınava başvuran aday sayısının 20 katı kadar adayı sınava çağırmaktadır. Bu yeni sistemdeki sınav için KPSS P48 kullanılmaktadır. YAZILI sınav konuları ise aşağıda sıralanmıştır;

Aşağıda sıralanan konular, mesleğe giriş sınavının yazılı bölümünde ele alınan hukuk alanlarıdır:

 1. Anayasa Hukuku
 2. İdare Hukukunun genel esasları, idari kaza, idari teşkilat
 3. Ceza Hukuku (Genel esaslar)
 4. Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç)
 5. Borçlar Hukuku (Genel esaslar)
 6. Ticaret Hukuku (Genel esaslar)
 7. İcra İflas Hukuku (Genel esaslar)

Aşağıda sıralanan konular, iktisat alanında incelenen temel başlıklardır:

 1. Mikro iktisat
 2. Makro iktisat
 3. Uluslararası iktisat
 4. İşletme iktisadı

Maliye alanında ele alınan başlıca konular aşağıda sıralanmıştır:

 1. Maliye politikası
 2. Kamu gelir ve giderleri
 3. Bütçe
 4. Türk vergi kanununun genel esasları

Muhasebe alanında öne çıkan başlıca konular şunlardır:

 1. Genel muhasebe
 2. Bilanço analizi ve teknikleri
 3. Ticari hesap

Aşağıda yer alan dillerden birisi, yabancı dil olarak seçilebilir:

 1. İngilizce
 2. Almanca
 3. Fransızca

Sınavın Değerlendirilmesi;

Sınavda her bir alandan (Yabancı Dil hariç) en az 60 puan, ortalama olarak ise 65 puan ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

Sözlü Sınav;

Sözlü sınav, kurul tarafından gerçekleştirilecek ve adayların Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi alanlarına hakimiyetleri ile diğer kişisel özellikleri değerlendirilecektir.

Sözlü sınavı başarıyla tamamlamak için adayların notunun en az 65 olması gerekmektedir.

TCDD Müfettiş Yardımcılığı pozisyonuna atanacak adaylar için Yazılı Sınav notu ile Sözlü Sınav notlarının ortalaması hesaplanarak başarı sıralaması yapılmakta ve atamalar bu sıralamaya göre gerçekleştirilmektedir.

TCDD Müfettiş Yardımcılığı Mesleğe Atanma ve Yetiştirilme Süreci

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan ve yapılan incelemede Müfettişlik mesleğini yapmasına engel bir durum tespit edilmeyen adaylar, Müfettiş Yardımcısı olarak atanırlar.

*Devlet memurluğu kadrosuna ilk kez atanmış olanlar, Aday Memur olarak ilk bir yılını geçirirlerken, diğerleri Yetkisiz Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaparlar. İlk yılın sonunda Aday Memur olan meslek mensupları için, Aday Memurluk Sınavı düzenlenir. Bu sınavı başarıyla geçenlerin asaletleri tasdik edilir ve asil memur olarak görevlerine devam ederler.

TCDD Müfettiş Yardımcılığı Adayları, 3 yıllık yardımcılık süresi boyunca 3 dönemlik bir yetişme programını başarıyla tamamlamayı beklemektedirler.

İlk Aşama

Bu süreç, Teftiş Kurulu’nun sorumluluk alanına giren teftiş, inceleme ve soruşturma işleri ile ilgili mevzuat eğitimi çalışmalarını içermektedir. Bu eğitim periyodu 6 ay boyunca devam etmektedir.

İkinci Aşama

Bu dönemde adaylar, şahsi teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisine sahip olmasalar da, refakat ettikleri müfettişlerle birlikte gruplar halinde görev icra etmeye başlarlar. Bu bir yıllık süre, teftiş, inceleme ve soruşturma görevleriyle dolu bir şekilde geçirilir.

Üçüncü Aşama

İlk iki periyodu başarıyla tamamlanan müfettiş yardımcıları, refakat ettikleri müfettişin olumlu görüşü ile 1.5 yıl sonra tek başına Teftiş, inceleme ve soruşturma yapma yetkisi kazanırlar.

Kalan 1.5 senelik süreyi Yetkili Müfettiş Yardımcısı olarak geçiren meslek mensupları, toplamda 3 yıllık yardımcılık dönemi sonunda Yeterlik Sınavı’na katılma hakkı elde ederler.

Yeterlik Sınavı’na katılacak adayların müfettişliğe atanması için değerlendirilmeye alınan Yetişme Notu’nun en az 50 olması gerekmektedir. Yetişme Notu aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

 • İlk 6 aylık periyotta aldıkları kurs, seminer ve eğitim notları,
 • İnceleme Notu: Yardımcılık döneminde yaptıkları incelemelerin raporlarına verilen not,
 • Teftiş Notu: Yetkili olduğu ikinci 1.5 senelik periyotta yaptıkları teftişlerin raporlarına verilen not,
 • Soruşturma Notu: Yetkili olduğu dönemde yaptıkları soruşturmaların raporlarına verilen not,
 • Özel Not: Refakat ettiği müfettişler ve Kurul Başkanı tarafından yapılan değerlendirmelere dayanarak verilen not.

Adayın yetişme notu, bu 5 notun ortalaması alınarak belirlenir.

Tcdd Mufettis Yardimciligi Meslegi Sinavi Ve Maasi Nedir 1 Wpp1689871230564
Tcdd Müfettiş Yardımcılığı Mesleği, Sınavı Ve Maaşı Nedir?

TCDD Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

3 yıllık TCDD Müfettiş Yardımcılığı sürecinin ardından, adaylar Yeterlik Sınavı’na katılmaya hak kazanırlar. Bu sınav, aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:

HUKUK/MEVZUAT

Adaylar Yeterlik Sınavı’nda aşağıdaki konulardan sınava tabi tutulacaktır:

 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri mevzuatı,
 • Genel Müdürlüğün kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeleri,
 • Personel ile ilgili mevzuat,
 • Türk Ticaret Kanunu,
 • Borçlar Kanununun genel hükümleri,
 • Harcırah Kanunu,
 • Harçlar Kanunu,
 • İdare Hukuku,

MUHASEBE

 • Muhasebe ile ilgili mevzuat.

İNCELEME ve SORUŞTURMA USÛLÜ

 • Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,
 • Türk Ceza Kanununun memur suçlarına dair hükümleri,
 • 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men Takibi Hakkında Kanun hükümleri,
 • 3628 Sayılı Kanun.

Sınavın yazılı bölümünü geçen adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak ve Yeterlik Sınavı’nın değerlendirilmesinde Yazılı Notu, Sözlü Notu ile Yetişme Notu’nun ortalaması alınacaktır.

Yeterlik Sınavı sonucunda adayların; her üç notun en az 50 puan, Yazılı Sınav Grupları’ndan alınan notların ortalamasının en az 65 puan, ve her üç notun ortalamasının en az 65 puan olması gereklidir.

TCDD Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik sınavı sonucunda başarısız olan veya sınavdan önce müfettiş niteliklerini haiz olmadığı düşünülen adaylar için başarısızlık hükümleri uygulanacak ve bu adaylara kurum içerisinde başka bir memuriyet kadrosunda görev verilecektir.

Usta öğretici nedir? Ne iş yapar?

Büro Personeli Ne İş Yapar?

TCDD Müfettiş Yardımcılığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müfettişler;

Yıllık teftiş programı çerçevesinde, tüm teşkilatın faaliyetlerini ve işlemlerini mevzuata uygunluk açısından inceleyebilir, teftiş edebilir ve soruşturmalar yapabilirler.

Teftiş, inceleme ve soruşturma süreçlerinde tespit ettikleri ve kapsamı dışında kalan yolsuzluk durumları hakkında üstlerini gecikmeden bilgilendirirler.

Raporlarında, tespit ettikleri eksiklik ve yanlışlıklar için gerekli düzeltmelerin yapılması yönünde önerilerde bulunurlar.

İncelenen personele dair tespit ettikleri durumlarla ilgili olarak, uzaklaştırma veya işten çıkarma gibi gerekli işlemleri raporlarında önerirler.

Teftiş edilen birimlerin belge ve vesikalarının temini, ulaşımın sağlanması ve işin kolayca yapılabilmesi için yardımcı olmak zorundadırlar.

Eğer incelenen birimde izinli olan personel, özel bir sebep olmaksızın müfettişin çağrısına uygun şekilde geri dönmek zorundadır.

Müfettişler, teftiş görevlerini Genel Müdür adına gerçekleştirirler. Bu teftiş ve denetim süreçlerinde çeşitli yöntemler izlenir, bunlar İnceleme, Soruşturma ve Teftiş olarak sıralanabilir. Her safhanın sonunda raporlar oluşturulur ve bu raporları aşağıdaki kategorilere ayırmak mümkündür:

 • Cevaplı Teftiş Raporu
 • İnceleme Raporları
 • Genel Durum Raporları
 • Soruşturma Raporları

Raporların düzenlenmesinde sadelik en temel kriterdir. Raporlar gereksiz ayrıntılardan arındırılarak, açık ve kesin delillere dayandırılarak yazılır.

Cevaplı Teftiş Raporları, teftiş yapılan birimlerin iş ve işlemlerindeki aksaklıkların, hataların sorumlusunca, yetkisi dahilinde düzeltilmesini talep eder. Rapor, ilgililerin verdiği cevapları, amirlerinin görüşlerini ve müfettişin mütalaasını içerir.

İnceleme Raporları, Genel Müdür’ün talebi üzerine veya ihbar ve şikayete dayalı olarak gerçekleştirilen incelemeler sonucunda; cevaplı rapora bağlanması gerekli olmayan konularda, yapılan kanuni düzeltmelerin talebini içerir.

Genel Durum Raporları, yıllık teftiş programına dayalı olarak gerçekleştirilen teftiş ve incelemelerin özetini, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunmak amacıyla düzenlenir.

Soruşturma Raporu, mevzuat hükümlerine göre suç olarak kabul edilen veya disiplin cezası gerektiren eylemler ve işlemler tespit edilirse, bunların soruşturulması sonucunda sorumluların tespiti ve gerekli yaptırımların uygulanması yönünde yazılan rapordur. Bu rapor, en kapsamlı Müfettiş Raporu olarak nitelendirilebilir.

TCDD Müfettiş Yardımcılığı Özlük Hakları ve Diğer Hususlar

TCDD Müfettişleri, diğer teftiş kurulu mensupları gibi 3600 Ek göstergeye tâbi olarak çalışır ve işe yeni başlayan bir Müfettiş Yardımcısı yaklaşık 6100 TL dolaylarında ücret alır.

TCDD, ülkenin hemen her noktasında personel ihtiva eden geniş bir kurum yapısına sahip olduğundan, Müfettişler her yere teftiş ve soruşturma görevi için gönderilebilirler. Bu nedenle, Müfettişler çok geniş bir çalışma ağı içinde görev yaparlar.

Turne:

TCDD Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmeyi düşünen adayların en çok merak ettiği hususlardan biri, turne süreleridir. Teftiş Kurulu, yukarıda bahsedilen yoğun çalışma temposu nedeniyle sıkça hareket eder. Kurumun kendi içinde rahat bir çalışma ortamı olması avantaj sağlayabilir, ancak turne süreleri 3 aydan 9 aya kadar çeşitlilik gösterebilir. Elbette bu tempo her zaman aynı şekilde ilerlemez, ancak zaman zaman 9 aya varan turne süreleri söz konusu olabilir. Bu meslek, uzun süren turnelerin de bulunduğu bir çalışma sahasına sahiptir.

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Usta öğretici nedir? Ne iş yapar? Nasıl olunur? 2023